Terminarz i zasady rekrutacji

ZASADY ELEKTRONICZNEGO NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT STASZOWSKI NA ROK SZKOLNY2016/2017

 

Opracowane na podstawie:

1)   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),

2)   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 893 z późn. zm.)),

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1942),

4)   Zarządzenia nr 1/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie świętokrzyskim,

5)   Zarządzenie 2/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 17 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie świętokrzyskim.

  1.

Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Staszowie na rok szkolny 2016/2017 dotyczą naboru do następujących szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum:

1) liceum ogólnokształcące,
2) technikum,
3) zasadnicza szkoła zawodowa.

Poniższe zasady nie dotyczą naboru do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; nabór do tej  szkoły prowadzony będzie w oparciu o ogólne zasady określone w Zarządzenia nr 1/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie świętokrzyskim.

 2.

Elektroniczny system rekrutacyjny ma na celu usprawnienie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Staszowski.

 3.

System ten obsługiwany jest przez przeszkolonych i przygotowanych do tego celu pracowników poszczególnych szkół.

4.

O zasadach elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 zostaną poinformowani dyrektorzy wszystkich gimnazjów znajdujących się w powiecie staszowskim oraz ościennych (z których corocznie absolwenci wybierają szkoły prowadzone przez powiat staszowski) i zobligowani zostaną do przekazania tych informacji wszystkim uczniom klas trzecich gimnazjów.

5.

Wszelkie dane dotyczące szkół ponadgimnazjalnych oraz czynności koniecznych do wykonania przez kandydatów dostępne będą na specjalnie stworzonej stronie internetowej www.swietokrzyskie.edu.com.pl określanej jako System Elektronicznego Naboru. Pod wskazanym adresem w panelu dla kandydata gimnazjalista zapoznany jest w szczegółowy sposób z przebiegiem rekrutacji i terminach jakie musi zachować.

6.

Do 7 kwietnia 2016 r. szkoły ponadgimnazjalne wprowadzą do systemu swoją pełną ofertę edukacyjną wraz z regulaminem rekrutacji. Pełna oferta oznacza, że w Systemie znajdą się dane o każdej planowanej klasie pierwszej wraz z informacją o rozszerzonych przedmiotach, zawodach, nauczanych językach obcych oraz o liczbie miejsc w danej klasie, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w procesie rekrutacji. Oferta dla kandydatów będzie dostępna w systemie od dnia 8 kwietnia 2016 roku.

7.

Kandydaci będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowej w formularzu zgłoszeniowym, w którym podadzą, wymagane dane osobowe oraz ustalą, swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru. Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 11 kwietnia 2016 r. godz. 7:00 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00.

8.

1. W okresie rekrutacji tj. od 11 kwietnia od godz. 7:00 do 28 czerwca 2016 roku do godz. 15:00 kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Staszowski wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 

2. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu Elektronicznego Naboru podanie (jeden wzór do wszystkich szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 11 kwietnia od godz. 7:00 do 28 czerwca 2016 roku do godz. 15:00. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły (szkoły pierwszego wyboru) – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których gimnazjalista kandyduje (maksymalnie do 3 szkół):

1) podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna),
2) jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany po zalogowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się po 5 dniach należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie,
3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji podania nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata po zalogowaniu się do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

3. Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do Internetu jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, do której kandyduje.

9.

Od 11 kwietnia od godz. 7:00 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Staszowski mogą zmienić swoje preferencje w Systemie Elektronicznego Naboru. Aby kandydat miał możliwość dokonania zmian listy preferencji, szkoła w której złożył podanie musi anulować dokonaną wcześniej akceptację lub odrzucić zgłoszenie. Po dokonaniu zmian listy preferencji, kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

10.

Po dniu 28 czerwca 2016 r. godz. 15:00 kandydaci nie mają dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru w zakresie dotyczącym zmiany preferencji.

11.

Od 11 kwietnia 2016 r. od godz. 7:00 kandydaci mogą po zalogowaniu się do Systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

12.

Do 28 czerwca 2016 roku do godz. 15:00 kandydaci:

1) wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
2) którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego mają przyznawane punkty za oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia, a uzyskaną w ten sposób liczbę punktów mnożą przez 2,
3) uzupełniają wniosek poprzez doręczenie do szkoły, do której złożyli podanie (szkoły pierwszego wyboru) tyle kopii świadectwa oraz tyle kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, ile szkół wybrali w systemie,
4) szkoła ponadgimnazjalna weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, a następnie zatwierdza je w Systemie.

13.

15 lipca  2016 r. do godz. 12:00 następuje ogłoszenie list zakwalifikowanych. Kandydat zostaje przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole – do najwyższego określonego w preferencjach wyboru kandydata, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie są przez System rozpatrywane.

14.

Do 19 lipca 2016 r. od godz. 15:00 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

15.

Do 26 lipca 2016 r. od godz. 12:00 kandydaci doręczają do szkoły do której zostali przyjęci oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną z gimnazjum, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Nie doręczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

16.

W dniu 27 lipca 2016 r. do godz. 12:00 następuje podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W Systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

17.

Od 1 sierpnia 2016 roku do 29 sierpnia 2016 roku szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą postępowanie uzupełniające dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w wybranej szkole, w oparciu o dostarczane do tych szkół podanie oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie 1, 2 i 3 czerwca 2016 r. Rekrutacja ta prowadzona jest poza elektronicznym systemem. Decyzję o przyjęciu do szkół dysponujących wolnymi miejscami podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ocena naganna i nieodpowiednia z zachowania absolwenta gimnazjum uniemożliwia przyjęcie do każdego typu szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w szkole, może odstąpić od w/w zapisu w przypadku uczniów mających prawo pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły:

- sierot, osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osób z rodzin zastępczych
- kandydatów o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
- kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information